REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO loova.pl

I. Informacje podstawowe

1. Sklep internetowy LOOVA, działający pod adresem www.loova.pl (zwany w dalszej części regulaminu jako BUTIK), za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu internetu (zwane w dalszej części „Towarem lub Towarami”), prowadzony jest przez EMILIĘ PLACEK zwaną dalej WŁAŚCICIEL, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą LOOVA EMILIA PLACEK zarejestrowaną w CEiDG pod adresem LOOVA EMILIA PLACEK NIP: 7292588178 REGON: 521500222 Dobroń, ul. Sportowa 44, kod pocztowy 95-082 zwaną dalej jako loova.pl

2. Prezentowane na stronie internetowej www.loova.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie sklepu internetowego loova.pl

3. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu loova.pl są - Klient dokonujący zakupu Towaru oraz BUTIK.

4. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu loova.pl zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez BUTIK zamówienia Klienta.

5. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu loova.pl, jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz inne kraje.

6. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy BUTIKU. W przypadku niedostępności Towarów, BUTIK zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu loova.pl przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu loova.pl nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, Klient zostanie powiadomiony mailem o braku możliwości zrealizowania zamówienia, zgodnie z pkt II.3

II. Towar. Cena Towaru

1. BUTIK zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów, w tym ich ceny na stronie internetowej Sklepu loova.pl przy opisie danego Towaru.

2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

3. W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania), BUTIK zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej loova.pl przy opisie danego Towaru; w przypadku jednakże, gdyby BUTIK zamieścił stosowną informację o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, BUTIK zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta ceną za Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy przez BUTIK. BUTIK dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Klient ma możliwość podjęcia decyzji zarówno o częściowej realizacji wraz ze zwrotem zapłaty w przypadku uiszczenia zapłaty za Towar, jak również decyzji o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia w z uwagi na oczekiwanie na brakujący Towar, zamiany brakującego Towaru na inny lub anulowania całości zamówienia.

4. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu loova.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Stron, w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

6. BUTIK zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu loova.pl wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej loova.pl bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

III. Zawarcie umowy

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu www.loova.pl po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej lub telefonicznie. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:

a. wyboru zamawianych Towarów;

b. oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;

c. zatwierdzeniu zamówienia

d. dokonaniu płatności za zamówienie.

2. Przed wysłaniem zamówienia na etapie jego składania,  Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów).

3. BUTIK składa wiążącą ofertę nabycia Towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu loova.pl, tj. po zaakceptowaniu „Regulaminu sklepu loova.pl”, poprzez kliknięcie na przycisk "Akceptuję regulamin”.

4. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu loova.pl zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia Klienta przez BUTIK, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna.

5. Klient może anulować zamówienie, które nie zostało wysłane. W tym celu Klient zobowiązany jest do jak najszybszego kontaktu ze Sklepem, telefonicznie pod nr tel. 720 555 544.

IV. Potwierdzenie zawarcia umowy

1. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez BUTIK, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

2. BUTIK przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące BUTIK, adres pod który Klient może składać reklamację, procedurę rozpatrywania reklamacji, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy Towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mailowy. Treść otrzymanego w tej formie potwierdzenia Klient może również wydrukować.

V. Termin i sposób dostawy

1. BUTIK zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Klienta Towar w terminie nieprzekraczającym 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia przyjęcia przez BUTIK zamówienia złożonego przez Klienta; względnie od momentu otrzymania przez BUTIK od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry; jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj od 1 (jednego) do 3 (trzech) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia względnie od momentu otrzymania przez BUTIK od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry. Wszystkie zamówienia wysyłane są do Klienta w przeciągu 1-7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

2. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a także firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez Klienta w zamówieniu. BUTIK nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

VI. Koszty przesyłki

1. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie loova.pl są uzależnione od wyboru sposobu dostarczenia Towaru przez Klienta oraz wybranej przez Klienta formy płatności. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie Sklepu loova.pl – w zakładce ,,INFORMACJE- WYSYŁKA”.

2. Ponoszone przez Klienta koszty przesyłki Towaru, pokrywają jedynie część faktycznych kosztów jego opakowania i dostawy; pozostałą część kosztów przejmuje na siebie BUTIK.

3. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.

VII. Zastrzeżenie własności towaru

Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością BUTIK.

VIII. Zasady płatności za towar

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

a. płatność gotówką przy odbiorze Towaru;

b. płatność poprzez serwis Przelewy24.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

BUTIK zastrzega sobie prawo zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.

2. BUTIK wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. BUTIK oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

3. W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności:

a. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru;

b. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 48 godzin. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.

c. w przypadku płatności poprzez serwis Przelewy24, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 24 godziny. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.


IX. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru (tj. zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie loova.pl i zwrócić Towar bez podania przyczyny) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. 

2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na wskazany powyżej w pkt IX.3 adres, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).

3. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.

4. Z zastrzeżeniem pkt IX.7 poniżej, BUTIK zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zwrócić Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę za Towar z wyjątkiem kosztów wysyłki poniesionych przez klienta. 

5. BUTIK może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. BUTIK zastrzega sobie - w razie zwrotu takiego Towaru - możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny Towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta.

7. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru należy kierować do centrum serwisowego"

e-mailowo na adres: loova.pl@gmail.com

bądź

za pośrednictwem poczty na adres:

Sklep internetowy LOOVA

Rzemieślnicza 35, pasaż wschodni box.45

95-030 Rzgów

z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”

bądź dzwoniąc pod numer 720 555 544, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00 (z telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).

 

10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest (i) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, (ii) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (iii) rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.

11. Do rozpatrzenia zwroconego  towaru niezbedny jest paragon. Bez niego zwrot nie będzie uwzględniony. 

X. Reklamacje. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

1. BUTIK jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:

a. Towar nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. Towar nie ma właściwości, o których istnieniu BUTIK zapewniał;

c. Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

4. BUTIK ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze sprzedanym w tej samej chwili.

5. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

6. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje:

e-mailem na adres: loova.pl@gmail.com

bądź za pośrednictwem poczty na adres:

Sportowa 44 Dobroń

z dopiskiem „Dział Reklamacji”

Klienci mogą także kierować pytania dotyczące przysługujących im praw i obowiązków związanych z reklamacjami, dzwoniąc pod numer 720 555 544, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00 (z telefonu stacjonarnego lub z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).

7. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:

a. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady;

albo

b. złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku BUTIK może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez BUTIK albo BUTIK nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;

8. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Klient zamiast zaproponowanego przez BUTIK usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez BUTIK.

10. BUTIK może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez BUTIK reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta albo SMS na podany przez klienta nr telefonu albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do BUTIK na podany poniżej adres na koszt BUTIK wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru BUTIK zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji Towaru Klient może skorzystać z dostępnego na stronie internetowej loova.pl formularza reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru.

LOOVA.PL

sportowa 44 95-082 Dobroń

z dopiskiem „Dział Reklamacji”

 

XI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu loova.pl znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu loova.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. BUTIK zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu loova.pl; wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.loova.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu loova.pl, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a BUTIK będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu Klient powinien dostarczyć do instytucji przez siebie wybranej, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (w niektórych instytucjach formularz ten ma różne nazwy, np. wniosek-zapis na sąd polubowny).