Polityka prywatności

obowiązuje od 01.04.2022 r.

Wyjaśnienie pojęć :
Serwis – strona internetowa pod adresem www.loova.pl
Usługa – wszystkie oferty produktów czy usług zamieszczone w ramach Serwisu.
Usługobiorca – użytkownik sieci internetowej, który wszedł na stronę Serwisu w celu zapoznania się z ofertą Serwisu.
Klient – użytkownik Serwisu, który dokonał zakupów w ramach Serwisu.
Użytkownik – osoba, która utworzyła osobiste konto na Serwisie.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu pod adresem www.loova.pl jest LOOVA Emilia Placek NIP: 7292588178

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym, w panelu rejestracyjnym oraz przy dokonywaniu zakupów i/lub zamówień na serwisie www.loova.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Loova.pl przetwarza dane osobowe w celach:

1. Świadczenia usługi, prowadzenia konta Użytkownika na Serwisie pod adresem www.loova.pl
2. Świadczenia usług niewymagających założenia konta takich jak: np. skontaktowanie się w celu zapytania o Towarach, świadczonych usługach, realizacji umowy.
3. Sprzedaży produktów oferowanych przez Loova Emilia Placek, podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes LOOVA marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jako marketing własnych produktów i usług rozumie się również wysyłkę newslettera.
5. Rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Loova (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Pozostałe informacje dotyczące danych osobowych :
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z Serwisu pod adresem www.loova.pl oraz jest niezbędne do realizowania umowy o świadczenie usług, w przypadku niepotwierdzenia danych niemożliwe jest kontynuowanie umowy.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usługi, prowadzenia konta Użytkownika w Portalu, a po tym okresie dla celów i przez czas nieokreślony oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Odbiorcami danych osobowych będą:
1. Podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Nazwa Firmy w celu obsługi Serwisu pod adresem www.loova.pl a także podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Loova Emilia Placek na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności pośrednicy płatności internetowych, firmy kurierskie, firmy świadczące usługi hostingowe, firmy dostarczające oprogramowanie, którego użycie wymagało będzie przetwarzania danych osobowych oraz firmy partnerskie, których oferty na produkty czy usługi można znaleźć w ofercie Serwisu www.loova.pl
2. Uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku.
3. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Loova Emilia Placek z prośbą o udzielenie informacji.
5. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, informujemy, że:
1. Loova Emilia Placek rejestruje adresy IP wszystkich Użytkowników Serwisu, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Serwisu, które to informacje zapisywane są w logach systemowych.
2. Serwis używa “cookies” w celu personalizacji Usług i treści Serwisu. Polityka plików cookies opisana została w osobnym dokumencie.